مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
447
نام شركت
رنج آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8336
3386
ايران
طرح منگلد
200
روتاري
8106
506
آمريكا
گاردنردنور 1500
200
روتاري
7223
2372
روسيه
روسي 2000

 

بازگشت به صفحه اول