مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
446
نام شركت
آبشار دشت بابل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7124
486
ايران
طرح داندو
200
روتاري
2967
359
ايران
فلينگ 1000
300
روتاري
2844
641
ايران
طرح فلينگ 2000
250
ضربه اي
7319
552
آمريكا
سالزگيتر
120
ضربه اي
9525
950
انگلستان
داندو 800
300
روتاري
6867
8667
هندوستان
تاتا

 

بازگشت به صفحه اول