مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
445
نام شركت
مازند دشت البرز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5685
347
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1379
998
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول