مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
442
نام شركت
آبياري كناره خزر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9288
926
ايران
طرح داندو 800
150
روتاري
5833
366
انگلستان
هاندس انگلند

 

بازگشت به صفحه اول