مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
441
نام شركت
آب صحرا رومشكان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8271
7182
ايران
طرح روستون 60
300
روتاري
8451
4581
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
9184
996
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1381
214
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول