مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
439
نام شركت
آبريز زنجان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1427
255
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
5985
403
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
2268
720
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول