مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
431
نام شركت
پارس آب زاهدان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7267
378
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8313
3183
ايران
طرح گاردنردنور 2500
180
ضربه اي
8113
513
ايران
طرح اسپيداستار
150
ضربه اي
8559
873
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول