مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
430
نام شركت
آخارسو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7015
374
ايران
طرح فلينگ 1500
170
ضربه اي
5283
820
ايران
طرح داندو 800
220
روتاري
7730
3077
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول