مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
429
نام شركت
قائم گستر شهريار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
6467
879
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
8480
4880
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
2405
158
ايران
طرح داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول