مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
428
نام شركت
دشت ابرغان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1208
467
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
5298
984
ايران
طرح داندو
240
ضربه اي
9168
706
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول