مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
427
نام شركت
عمران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8231
3182
ايران
طرح اسپيداستار 2500
240
ضربه اي
4913
239
ايران
طرح اسپيداستار
300
ضربه اي
4012
217
انگلستان
روستون 60
150
ضربه اي
8411
382
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول