مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
425
نام شركت
سازمان همياري چهارمحال و بختياري
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
4031
236
آلمان
ويرث
400
روتاري
4030
235
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول