مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
424
نام شركت
تعاوني 244 سنندج
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
روتاري
4023
228
آمريكا
اينگرسولراند
220
روتاري
4025
230
آمريكا
اينگرسولراند
220
روتاري
4024
229
آمريكا
اينگرسولراند

 

بازگشت به صفحه اول