مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
423
نام شركت
توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
370
روتاري
7012
370
آلمان
ويرث
300
روتاري
7011
369
آلمان
ويرث
350
روتاري
4035
240
آلمان
ويرث
350
روتاري
4034
239
آلمان
ويرث
350
روتاري
4033
238
آلمان
ويرث
300
روتاري
4032
237
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول