مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
417
نام شركت
بيهق رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
170
ضربه اي
9744
699
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6828
8628
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6821
8621
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
6946
599
ايران
رستون 60
200
ضربه اي
6928
485
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
4623
154
ايران
رستون 60
150
ضربه اي
1493
752
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3106
130
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول