مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
414
نام شركت
به آب فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1481
369
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
3726
463
ايران
طرح داندو 800
150
ضربه اي
5671
348
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول