مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
411
نام شركت
آبكاوش همدان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8220
2082
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6865
8665
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1330
217
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4976
395
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول