مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
406
نام شركت
آبخيز خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
5034
282
ايران
طرح فلينگ 1500
220
ضربه اي
2744
635
آمريكا
منگلد
150
ضربه اي
9796
885
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
2778
126
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
1319
172
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
1467
548
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول