مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
403
نام شركت
لوبيا كار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9678
987
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6705
210
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
4655
161
ايران
طرح داندو
250
روتاري
1568
768
آمريكا
فيلينگ 1500
250
ضربه اي
1840
789
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول