مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
401
نام شركت
سپهررود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8285
8582
ايران
طرح گاردنردنور 2500
400
روتاري
8027
417
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول