مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
400
نام شركت
ميلاتون
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
160
ضربه اي
1667
585
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1685
795
ايران
طرح داندو
240
ضربه اي
3236
660
آمريكا
اسپيداستار 71
200
روتاري
5793
246
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول