مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
399
نام شركت
كارجو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7781
8177
ايران
طرح فيلينگ 2000
250
روتاري
8381
838
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
8499
4899
ايران
طرح فلينگ 2500
200
ضربه اي
6853
8653
ايران
طرح داندو 800
160
ضربه اي
1426
763
ايران
طرح داندو
240
ضربه اي
1468
747
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
6036
346
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
7226
494
آمريكا
آيدكو
150
ضربه اي
5642
341
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
8182
582
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول