مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
397
نام شركت
لولان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6844
8644
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8416
4168
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
ضربه اي
5481
338
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
8124
563
انگلستان
روستون

 

بازگشت به صفحه اول