مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
396
نام شركت
درين سو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6833
470
انگلستان
رستون 22
200
روتاري
3588
676
روسيه
روسي
300
روتاري
2669
979
هندوستان
ولام هندي

 

بازگشت به صفحه اول