مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
395
نام شركت
اروم آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
6268
725
ايران
طرح داندو 800
200
روتاري
8021
411
ايران
طرح روسي
300
روتاري
8288
8882
ايران
طرح گاردنردنور 2500
180
ضربه اي
8767
586
ايران
طرح داندو 800
180
روتاري
2267
487
آمريكا
گاردنردنور 1000
350
روتاري
4268
573
آمريكا
فلينگ 1000
150
ضربه اي
1357
113
انگلستان
روستون 22
250
روتاري
8175
575
روسيه
روسي
250
روتاري
5026
274
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول