مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
392
نام شركت
دشت سراب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8297
9782
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
3981
8139
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
3814
108
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول