مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
391
نام شركت
سيلاب طوس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
4490
708
ايران
طرح منگلد
150
ضربه اي
2661
633
آمريكا
اسپيداستار 71
300
ضربه اي
2751
989
انگلستان
روستون 60
150
ضربه اي
9473
501
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
2936
609
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
2647
977
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول