مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
387
نام شركت
كوير سبزوار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9733
991
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6426
435
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9123
909
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول