مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
386
نام شركت
ساسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8427
854
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8057
457
ايران
طرح فلينگ 2000
300
روتاري
8066
466
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
4952
211
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول