مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
385
نام شركت
آب آوران فدك
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4002
204
ايران
طرح داندو
220
روتاري
4029
234
ايران
طرح فلينگ
180
ضربه اي
1123
357
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8599
526
ايران
طرح اسپيداستار
200
روتاري
2408
162
آمريكا
فلينگ 1500
200
روتاري
7239
589
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول