مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
383
نام شركت
نوري پور
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
125
روتاري
8105
505
ايران
طرح فلينگ 1500
200
ضربه اي
9311
495
ايران
طرح اسپيداستار 71
300
روتاري
8443
4483
ايران
طرح فيلينگ 2500
200
روتاري
8125
525
ايران
طرح فلينگ 2000
180
روتاري
4622
193
آمريكا
فلينگ 1500
300
روتاري
1519
772
آمريكا
گاردنردنور 1500

 

بازگشت به صفحه اول