مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
379
نام شركت
آب حيات
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
روتاري
9980
8099
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1411
296
ايران
طرح داندو
220
روتاري
8143
543
ايران
طرح گاردنردنور
200
ضربه اي
6399
420
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
1515
813
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
1631
755
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
5936
408
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8486
4886
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول