مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
378
نام شركت
زمزم دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
8422
4228
ايران
طرح گاردنردنور 3000
300
روتاري
8308
3088
ايران
طرح گاردنردنور 3000

 

بازگشت به صفحه اول