مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
376
نام شركت
پرآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6214
413
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6708
229
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول