مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
375
نام شركت
پوياب طوس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7181
718
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
8338
3388
ايران
طرح رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول