مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
369
نام شركت
آب چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
4567
354
ايران
طرح فلينگ 2000
300
روتاري
6832
8632
ايران
طرح فيلينگ 2000
250
ضربه اي
7667
734
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول