مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
367
نام شركت
هزارچاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6824
8624
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
7367
568
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8775
886
ايران
طرح داندو
160
ضربه اي
7236
3672
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
9973
7399
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1216
313
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول