مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
366
نام شركت
فارس رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
240
ضربه اي
8498
4898
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4568
802
ژاپن
سانکيو
250
ضربه اي
7996
9679
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
1917
796
انگلستان
كيستون

 

بازگشت به صفحه اول