مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
365
نام شركت
درياي آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8290
9082
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8157
557
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول