مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
361
نام شركت
يزدآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8065
465
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8221
2182
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
2897
606
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول