مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
359
نام شركت
هرمزآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8174
574
ايران
طرح داندو 800
200
روتاري
5021
268
ايران
طرح گاردنردنور 1500
300
روتاري
8329
3289
ايران
طرح گاردنردنور 2500
400
روتاري
8673
524
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
9986
8699
ايران
طرح گاردنردنور 2000
220
ضربه اي
3481
685
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول