مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
358
نام شركت
باران ياب خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
1442
806
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
8435
4358
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول