مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
356
نام شركت
هدپمپ آذر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
3585
8355
ايران
طرح گاردنردنور
250
روتاري
6608
179
آمريكا
گاردنردنور
200
ضربه اي
9667
584
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول