مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
350
نام شركت
نكوآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1678
756
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8366
3686
ايران
طرح گاردنردنور 2500
400
روتاري
8023
413
ايران
اسپيداستار 2500
300
روتاري
8365
3685
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7734
3477
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8123
523
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
9971
7199
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
1832
818
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6285
414
انگلستان
روستون 22
220
ضربه اي
9242
643
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6242
415
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
8826
508
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8168
684
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول