مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
349
نام شركت
نيل رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9652
975
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6333
421
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول