مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
348
نام شركت
نم نم باران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1277
949
ايران
طرح داندو
200
روتاري
9856
970
ايران
اسپيد استار
200
روتاري
8158
558
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
9343
510
ايران
طرح داندو
250
روتاري
1368
732
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول