مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
347
نام شركت
سبز آب سپاهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1749
769
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8242
4282
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6685
446
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9873
610
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8391
540
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
8473
546
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4112
683
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3098
281
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول