مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
345
نام شركت
ميناب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9885
787
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
6710
231
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول