مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
344
نام شركت
نهرآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
100
ضربه اي
8448
4488
انگلستان
رستون 22
200
ضربه اي
6176
315
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول