مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
342
نام شركت
نيك خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5844
399
ايران
طرح داندو
250
روتاري
5181
518
ايران
طرح فيلينگ 2500
300
روتاري
6805
8605
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
5022
270
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول